Online fogadás | TippmixPRO

Adatvédelmi és adatkezelési tájékozató

I. Az adatkezelő bemutatása

A Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft. (a  továbbiakban:  Adatkezelő)  belső  adatkezelési  folyamatai  jogszerűségének  és  az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft.

Adatkezelelő székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.

Adatkezelő telefonszáma: +36 66 449 449

Adatkezelő adószáma: 27791145-2-04

Adatkezelő elektronikus címe: elorenkse @ elorenkse.hu

Adatvédelmi tisztségviselő: Fülöp Csaba (fulop @ elorenkse.hu)

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

line

II. Az adatkezelés célja

Bérlet értékesítés a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Kft. hazai mérkőzéseire előzetes regisztráció alapján.

Kezelt adatok és azok jogalapja

A bérlettulajdonos-igénylő neve, lakcíme, az igényelt bérlet típusa, ülőhely azonosítója (oldal, sor, ülőhely sorszáma), e-mail címe és telefonszáma. Az e-mail címet és a telefonszámot az Adatkezelő kizárólag a bérlet igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartás érdekében kezeli. Az érintettek fenti adatainak kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, a bérlet megvásárlásával az érintett és az Adatkezelő között létrejövő kötelem teljesítése. Ezen adatok kezelése feltétele a bérlet megvásárlásának.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, úgy a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az   érintettek   személyes   adatait   az   Adatkezelő   kizárólag   azon   munkavállalói   jogosultak megismerni, akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi továbbá igénybe

Internet-X Magyarország Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai u 23/7. | Adószám: 13617345-2-04 | E-mail: ugyfelszolgalat@internet-x.hu) – webhost és e-mail szolgáltatás

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az érintettek fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A bérletértékesítéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a Ptk. 6:22. §-a szerinti általános elévülési idő lejártáig, azaz 5 évig őrizi meg

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

line

III. Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban  az  adatkezelésre  adott  hozzájárulását  visszavonni. Fontos  azonban  tudnia,  hogy  a hozzájárulás  visszavonása  kizárólag  azon  adatokra  vonatkozhat,  amelyek  kezelésének  más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

a)   az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)   az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó  személyes  adatok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)   a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

g)   ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h)  ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az  érintettnek  a  személyes  adataiban  bekövetkezett  változást  az  Adatkezelőnek  mielőbb szükséges  bejelentenie,  ezzel  is  megkönnyítve  a  jogszerű  adatkezelést,  valamint  az  érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)  hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d)  a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

e)   a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)   a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek  küldése)  érdekében  kezeli,  jogosult  arra,  hogy bármikor  tiltakozzon  a  rá  vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a)   az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b)  az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az elorenkse @ eloreenkse.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1389. hrsz., Városi Sportcsarnok) eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

line

IV. Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok  sérelme  nélkül  –  panasz  tegyen  egy  felügyeleti  hatóságnál.  A  hatóságnak  ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz  megtételére  az  érintett  jogosult  bármelyik  európai  uniós  tagállami  hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei alul olvashatók.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok  kezelésével  kapcsolatban  jogsérelem  következett  be,  vagy  annak  közvetlen  veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Békéscsaba, 2020. augusztus 17.